Quà Tặng Tết

 Cây Linh Sam & Chậu<br><br> Cây Linh Sam & Chậu<br><br>
 Cây Mai Đỏ & Chậu <br><br> Cây Mai Đỏ & Chậu <br><br>
 Cây Quất & Chậu<br><br> Cây Quất & Chậu<br><br>
 Cây Si Nhật và Chậu <br><br> Cây Si Nhật và Chậu <br><br>
 Cúc Họa Mi & Chậu<br><br> Cúc Họa Mi & Chậu<br><br>
 Cây Hoa Lan Ý & Chậu<br><br> Cây Hoa Lan Ý & Chậu<br><br>
 Cây Thanh Lam & Chậu <br><br> Cây Thanh Lam & Chậu <br><br>
 Cây Kim Ngân Lượng <br><br> Cây Kim Ngân Lượng <br><br>
 Hoa Mào Gà & Chậu<br><br> Hoa Mào Gà & Chậu<br><br>